รายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการ

The 13th Nation Conference of Economist: เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (econ never dies) งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13

จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ประสานงาน: ฑิติญา ทุมวงศ์ อีเมล์: econ.nce13@gmail.com โทรศัพท์: 074 282400
Copyright © 2019 The 13th National Conference of Economists, Faculty of Economics, Prince of Songkla University