ข้อมูลศิษย์เก่าปริญญาตรี

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคณะเศรษฐศาสตร์ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 
 
 
 
ประเภทงานที่ทำ

เริ่มทำงานนี้ตั้งแต่เดือน/ปี

ex. เมษายน พ.ศ. 2546 ให้กรอก 04/2546ประวัติการทำงานย้อนหลัง 2 แห่งก่อนงานปัจจุบัน (หากไม่มีให้ข้ามไปตอนถัดไป.)

ประวัติการทำงานย้อนหลังแห่งที่ 1

ประเภทงานที่ทำ

เริ่มทำงานนี้ตั้งแต่เดือน/ปี

ex. เมษายน พ.ศ. 2546 ให้กรอก 04/2546


ประวัติการทำงานย้อนหลังแห่งที่ 2

ประเภทงานที่ทำ

เริ่มทำงานนี้ตั้งแต่เดือน/ปี

ex. เมษายน พ.ศ. 2546 ให้กรอก 04/2546


ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อหลักสูตร